Yhdenvertaisuus on ennen kaikkea tunne, joka syntyy kohtaamisista, arjen valinnoista ja yleisestä tunnelmasta työpaikalla. Tasa-arvoisen kulttuurin luomiseen tarvitaankin mukaan koko organisaatio, sillä jokaisen toiminta vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokevat tulevansa kohdelluksi.

Tasa-arvon puolustaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu jo lähes jokaisen työpaikan arvoissa. Pohjan luo lainsäädäntö, joka kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen tai terveydentilan perusteella sekä suojaa sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä.

Yhdenvertaisuuden kokemus näkyy työntekijöiden hyvinvoinnin paranemisena, aktiivisuutena ja innostuksena olla mukana työn kehittämisessä.

Ilkka Suominen & Annika Kraft

Lain kirjaimen täyttäminen tai tasa-arvosuunnitelma ei sinällään vielä takaa tasavertaista työyhteisöä, mutta antaa työkaluja syrjinnän ehkäisemiseksi. Jos työntekijä kokee johdon tai kollegoiden toimivan epäoikeudenmukaisesti, se voi jo tuntua syrjinnältä ja olisi tärkeä tuoda esiin.

Työn tasa-arvo on työhyvinvoinnin edistäjä

Toimimme henkilöstöedustajina Optiplanissa, ja olemme pohtineet paljon yhdenvertaisuuden merkitystä ja arvoa työyhteisössämme. Koemmekin, että työn tasa-arvo on ennen kaikkea työhyvinvoinnin edistäjä.

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus tuottaa valtaisaa henkistä kuormitusta ja lannistaa ihmistä. Se kuormittaa työntekijää aiheuttaen työnantajalle kustannuksia suoraan poissaolo- ja terveydenhuoltokustannuksina sekä epäsuoraan motivaation heikentymisenä ja työpanoksen tehokkuuden laskuna.

Työyhteisön yhdenvertaisuuden vahvistaminen näkyy muun muassa työntekijöiden hyvinvoinnin paranemisena, aktiivisuutena ja innostuksena olla mukana työn kehittämisessä.

Arvosta jokaisen työtä

Yhdenvertaisuus on ennen kaikkea yhtäläistä arvostusta. Sitä, että jokainen nähdään yhtä arvokkaana työyhteisön jäsenenä ja jokaisen työpanosta arvostetaan.

Näemme, että yhdenvertaisuuden kokemukseen työpaikan arjessa vaikuttavat:

  1. Asenteet. Työ itsessään harvoin syrjii, vaan sen tekevät taustalla piilevät asenteet. Usein syrjinnän taustalla on tietämättömyyttä, epävarmuutta ja omaa pahaa oloa. Tasapuolisuus, avoimuus ja kaikkien hyvinvoinnista huolehtiminen vaatii työyhteisöltä panostusta, mutta se vahvistaa positiivista ilmapiiriä.
  2. Avoin keskustelu. Syrjivän käytöksen näkyväksi tekeminen on ensimmäinen askel muutoksessa. Vähättelyä, kiroilua, arvostelua, keskustelun ulkopuolelle jättämistä, suosimista tai muuta henkistä kuormitusta ei välttämättä ymmärretä epätasa-arvoa ylläpitäväksi voimaksi.
  3. Onnistumiset. Onnistumisen kokemukset vahvistavat luottamusta, tuovat hyvää mieltä ja lisäävät innostuneisuutta. Työn on oltava sopivan haasteellista ja luotava mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja sitä kautta onnistumiseen.
  4. Tuloksien näkeminen. Ihmiselle on tärkeää kokea, että on tehnyt hyvää työtä ja asiat menevät eteenpäin. Yrityksessä on hyvä seurata tasa-arvon kehittymistä ja myös viestiä etenemisestä avoimesti.

Kaikilla samat säännöt

Optiplanissa on jo vuosia rakennettu yhdenvertaista työyhteisöä, jossa kaikilla on samat säännöt asemasta, ihonväristä, sukupuolesta tai työvuosien määrästä riippumatta. Yhteiset pelisäännöt on luotu yhdessä ja tavoitteena on, että kenelläkään organisaatiossa ei ole eri oikeuksia tai vapauksia.

Yhtenä konkreettisena teemana työssä on ollut rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen kehittäminen. Olemme yhdessä luoneet muun muassa käytäntöjä siihen, miten osoittaa arvostusta ja antaa palautetta toisen työstä. Positiivisen, kannustavan palautekulttuuri onkin yksi konkreettinen toimi, jolla kitkeä syrjivää asennetta ja edistää yhdenvertaisuuden kokemusta ja hyvinvointia työyhteisössä.

Suosittelemme testaamaan, mitä kaikkea positiivista yhtäläisellä arvostuksella voi saada työn arjessa aikaan.

Kirjoittajat:

Annika Kraft, tiiminvetäjä & Ilkka Suominen, toimihenkilöiden luottamusmies

#työeisyrji

 

 

Optiplan on mukana valtakunnallisessa Elinkeinoelämän Keskusliiton #työeisyrji -kampanjassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog